ประวัติโรงเรียน

#ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

     โรงเรียนแวงพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร  กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักเรียนใน วันที่  ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๑๙  การก่อตั้งโรงเรียน เริ่มจากความพยายามของประชาชน  ในพื้นที่ ที่ประสงค์จะให้บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนใกล้บ้าน เพื่อความสะดวกในการเดินทางและควบคุมดูแล พร้อมทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนโรงเรียนได้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๑  มิถุนายน  ๒๕๑๙   โดยมีอาจารย์ณรงค์ศักดิ์  คิดโสดา ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน