การประเมินคุณภาพและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

Integrity and Transparency Assessment 

Online: ITA Online 

ITA 2023

โรงเรียนแวงพิทยาคม